انقلاب اسلامی و فتنه ها

میشل  فوکو ، فیلسوف و تحلیل گراجتماعی معاصر، برای  مطالعه  انقلاب اسلامی  دو بار به ایران سفرکرد.دربیان فوکو،انقلاب فرانسه انقلاب مدرنیته بودوهمه تحولات سیاسی که پس ازآن واقع شده،درجهت بسط مدرنیته بوده است.حتی حرکتهای آزادی  بخش که درکشورهای جهان سوم درطی قرن بیستم رخ داده بود،حرکت هایی بود که ازآرمان هاوشعارهای انقلاب فرانسه پوشش  می گرفت.

این  حرکت ها به  دنبال  این  بودند  که  با  رها  کردن  جوامع  خود  از  محدودیت ها و بندهای استعمار،دریک حرکت رقابت آمیزدرهمان مسیری گام بردارندکه تمدن وفرهنگ غرب  به  آن     سو رفته است؛درحالی که ازنظراوانقلاب اسلامی ایران انقلابی بودبرای احیای سنت های فرهنگی خود وبرای اعلان حیات یک فرهنگ وتمدن دربیرون ازدروازه های فرهنگ وتمدن غرب.

او انقلاب ایران رااولین انقلابی دانست که پس ازانقلاب فرانسه روی داده  است. این انقلاب  از دیدگاه فوکو اقتداراسلام راباردیگر دردیده جهانیان آشکار می ساخت وبا اقتدارخود ، پیدایش وظهورتمدنی نوین رادرعرصه حیات بشری نوید می داد.اوازانقلاب ایران به عنوان یک((انقلاب دینی))نام برده وازایران به عنوان((روح یک جهان بدون روح))یادکرده است.

با تو به این واقعیت ،بسیاربدیهی است که نظام تمدنی غرب ازتحول سترگ ،تهدیدی جدی احساس کندوبا تمام وتوان به مقابله و ستیز  با ارزش ها و بینش  های  الهی  آن  برخیزد .وظیفه ما پاسداری ونگاهداشت این رویش تمدنی وفرهنگی ،وظیفه ای جهانی وبزرگ درراستای حفظ وآبیاری  درخت تنومندی است که می رودتاازسایه آن جهانی آباد وبهره مند گردد.شناخت آفتها وانواع  تهدیدهای سخت ونرم این انقلاب عظیم، می تواند مارادرحفظ این میراث گرانقدر یاری وراهنمایی نماید.

 

تهدید نرم وآغاز فتنه هاشبکه های اسرائیلی وآمریکایی

تهدید نرم رامی توان تحولاتی دانست که موجب دگرگونی در هویت  فرهنگی و الگوهای  رفتاری موردقبول یک نظام سیاسی می شود.تهدید نرم نوعی سلطه کامل درابعاد سه گانه حکومت،اقتصاد وفرهنگ است که ازطریق استحاله الگوهای رفتاری ملی دراین حوزه ها وجایگزینی الگوهای نظام سلطه ای تهدید محقق می شود.

 

 

شبکه ضدشیعه( کلمه)

با  این  نگرش  تمامی  اقداماتی  که  موجب  شودتااهداف و ارزش های  حیاتی  یک  نظام سیاسی (زیرساخت های فکری،باورها والگوهای رفتاری درحوزه اقتصاد،فرهنگ وسیاست) به خطر افتد ، یا موجب ایجاد تغییرودگرگونی اساسی درعوامل تهدید کننده هویت ملی یک کشور شود، تهدید نرم به شمارمی آید.درتهدیدنرم،بدون منازعه ولشکرکشی فیزیکی،کشورمهاجم اراده خود رابریک ملّت تحمیل وآن رادر ابعاد گوناگون با روش های نرم افزارانه اشغال میکند.جنگ نرم ازدریچه فتنه هاوآمیخته شدن حق وباطل به یکدیگر وغبارآلودشدن فضای فکری ورسانه ای جامعه انجام می گیرد.نظام  سلطه درفتنه هاازطریق تصرف قلب ها ورهبری ذهن ها،قلب  و مغز افراد راتصرّف می کندوسپس آنها رادرراستای اهداف خود به کارمی گیرد.

روش اقناع برای سیادت برمغزها نیزمقوله ی شک ویقین است.درواقع اگرذهن کسی  نسبت  به مسئله ای شک داشت،تااین شک تبدیل به یقین نشود،ذهن آن شخص قانع نخواهدشد. در جنگ نرم،دشمنان ازطریق برتری رسانه ای خود،با روش مدیریت حُبّ وبغض وهمچنین مدیریت شکّ ویقین درتوده های انسانی ،آن ها  را تسخیر نموده و در مسیر اهداف خود به حرکت وعمل وامی دارند.

کیفیت این تسخیردرحدی است که فردتصرف شده،نسبت به دشمنی که اوراتسخیرنموده،هیچ کینه ونفرتی نداردوبرعکس،نسبت به اوعلاقه منداست.آنچه درپی می آید، چهاردسته  از شیوه های آشنا ورایج تهدیدنرم است که معاندان برای استحاله نظام اسلامی ازدرون  و مبارزه  با ارزش های متعالی انقلاب اسلامی ایران به کاربسته اند.

شیطانترویج اسلام منهای روحانیت وتفسیردلبخواهی ازدین

شیطاناستحاله یاران گذشته و حیله تاریخی با نام عصمت صحابه

شیطانمبارزه بااصل مترقّی ولایت فقیه

شیطاننسبت ولایت فقیه ودیکتاتوری 

 التماس دعا

اَللهُمَ عَجِل لِوَلیِّکَ اَلفَرَج

هرگونه کپی برداری با ذکرمنبع بلامانع است.

/ 0 نظر / 41 بازدید